Säännöt

Suomalaista kulttuuria tukemassa

“NOSTE”-KILPAILUN SÄÄNNÖT JA REKISTERISELOSTE

Näitä sääntöjä sovelletaan Oy Basso Media Ltd:n verkkosivuilla järjestettävään ”Noste”-kilpailuun (”Kilpailu”). Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

 

1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Oy Basso Media Ltd, Unioninkatu 25, 00170 Helsinki (“Basso”).

 

2. Kilpailun kesto ja aikataulu

Kilpailun osallistumisaika alkaa 15.1.2020 ja se päättyy 31.3.2020.

3. Kuka voi osallistua

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat yksityishenkilöt jotka tekevät kulttuuria tai kulttuurintekijän taustalla toimivat edustajat. Alle 18-vuotiaat voivat kuitenkin osallistua kilpailuun yksinomaan huoltajan kirjallisella suostumuksella, josta on esitettävä hyväksyttävä selvitys ilmoittautumislomakkeen jättämisen yhteydessä. Basson tai Noste-kilpailuun liittyvien yhteistyökumppaneiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Basso pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostosten tekemistä ja ostaminen ei lisää voittomahdollisuuksia.

 

4. Miten osallistua

Osallistumiskelpoiset osallistujat voivat osallistua Kilpailuun Basson verkkosivuilla Kilpailun keston aikana osoitteessa basso.fi/noste täyttämällä sivustolta löytyvän ilmoittautumislomakkeen (”Hakemus”). Osallistujan tulee täyttää Hakemuksessa pyydetyt tiedot. Osallistuja voi valita hakevansa kaikkia haluamiansa esiintymismahdollisuuksia kyseiseltä hakukaudelta yhdellä Hakemuksella. Hakemukset päivitetään sivustolle manuaalisesti toimistoaikojen puitteissa.

 

Osallistujan tulee liittää Hakemukseen kilpailusuorituksensa, joka voi sisältää muun muassa tekstiä, kuvia ja videoita. Hyväksytyt tiedostomuodot ja -koot on yksilöity osoitteessa basso.fi/noste. Kilpailusuorituksen tulee liittyä kulttuuriin tai kulttuurin harrastamiseen, ja sen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten kulttuuria tai kulttuurin harrastamista tuotaisiin esiin LiveFINin keikkapaikoilla. Esitykset tai osallistujat eivät saa liittyä esimerkiksi päihteisiin, väkivaltaan, erotiikkaan tai muuten hyvän maun tai moraalikäsityksen vastaisiin seikkoihin. Basso pidättää oikeuden arvioida kilpailusuoritusten asianmukaisuuden.

 

Kilpailusuorituksen ja kaikkien siihen liittyvien tekstien, kuvien, videoiden, äänitiedostojen tai muiden töiden tulee olla osallistujan alkuperäisiä töitä. Ne eivät saa loukata kenenkään henkilön tai yhteisön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyydensuojaa tai muuta immateriaalioikeutta taikka muuta oikeutta. Osallistuja vakuuttaa, että hänen kilpailusuoritukseen liittyvät kuvat, videot tai ääninäytteet on otettu kohteen luvalla, Basso saa julkaista ne ja että ne eivät loukkaa mitään lakeja.

 

5. Kilpailun toteuttaminen ja palkinnot

Kilpailusuoritukset julkaistaan basso.fi/noste sivustolla, jonka kautta yleisö voi käydä ”tykkäämässä” kilpailusuorituksia. Basson ja LiveFINin asettama tuomaristo valitsee Kilpailun voittajat seuraavan kauden alkuun mennessä ilmoittautuneiden osallistumiskelpoisten hakemusten joukosta. Voittajia voidaan valita jo ennen kyseistä päivämäärää. Voittajat siirtyvät sivustolla ”Palkitut”-kategoriaan uuden kauden alkaessa. Jokainen kilpailusuoritus tullaan arvostelemaan erikseen, eikä sattumalla ole merkitystä voittajien valinnassa. Kaikki päätökset ovat lopullisia ja sitovia eikä asiasta tulla käymään kirjeenvaihtoa. Voittajat valitaan perustuen kilpailusuorituksen vakuuttavuuteen, potentiaaliin, omaperäisyyteen, luovuuteen, innovatiivisuuteen ja inspiroivuuteen.

 

Basso myöntää voittajalle palkinnon, eli organisoi yhdessä LiveFINin kanssa voittajan esiintymään vapaaseen esiintymisajankohtaan ja -paikkaan sekä 500€ suuruisen esiintymispalkkion voittajalle, sisältäen mahdollisen arvolisäveron. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi ja palkinnon siirtäminen tai vaihtaminen ei ole sallittua kuin Basson yksinomaisella luvalla. Basson Noste-kampanjaan osallistuvat yhteistyökumppanit osallistuvat esiintymispalkkioiden tukemiseen, ja yhteistyökumppanit löytyvät listattuina Basson verkkosivuilta osoitteesta basso.fi/noste. Palkinto ei sisällä matka- tai majoituskuluja esiintymispaikkaan tai -paikassa.

 

Voittajille ilmoitetaan voitosta sekä palkinnon lunastamisesta henkilökohtaisesti Hakemuksessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Voittajan tulee vahvistaa ottaako hän palkinnon vastaan vai ei seitsemän (7) päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta. Jos voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa tai hän ei vastaa taikka ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, voittaja menettää palkinnon ja uusi voittaja päätetään edellä mainitun mukaisesti. Basso pidättää oikeuden hylätä voittaja osallistumiskelpoisuuden puuttumisen perusteella.

 

Palkinto on sen saaneelle yksityishenkilölle veronalaista ansiotuloa, joka palkinnon saajan tulee ilmoittaa ansiotulonaan veroilmoituksessaan samalla tavoin kuin mahdolliset muut ansiotulonsa. Oikeushenkilön saaman palkinnon verotus määräytyy saajan oman verostatuksen mukaan.

 

6. Henkilötietojen käsittely ja materiaalien käyttäminen

Kilpailun osallistujat sitoutuvat siihen, että Basso voi julkistaa eri medioissa osallistujan kilpailusuorituksen osittain tai kokonaan, muutettuna tai alkuperäisessä muodossaan. Kilpailun yhteydessä henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan Kilpailun toteuttamista varten ja tätä tarkoitusta varten tietoja voidaan siirtää Basson ja Kilpailun toteuttamiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä. Voittaja antaa suostumuksensa siihen, että voittajan nimi ja kotipaikka voidaan julkaista eri medioissa (kuten sosiaalisessa mediassa), ja että Basso voi harkintansa mukaan käyttää, muokata ja hyödyntää voittaneita kilpailusuorituksia julkisesti tai muulla tavoin Basson ja Noste-kumppaneiden viestintä- ja markkinointikanavissa ilman erillistä korvausta.

 

7. Vastuut ja sovellettava laki

Lain sallimassa laajuudessa Basso ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Basso ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Basso ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta tai syistä, joihin järjestäjä ei ole voinut vaikuttaa (kuten Kilpailun keskeytyminen tai vahingot, jotka ovat seurausta puutteesta tietoverkon toiminnassa tai minkäänlaisesta teknisestä, laitteen tai ohjelmiston toimintahäiriöstä). Basso ei ota vastuuta myöskään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat väärin tehdystä tai puutteellisesta osallistumisesta, ja osallistumalla Kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että kaikki hänen lähettämänsä informaatio on paikkansapitävää, ajantasaista ja täydellistä. Kilpailuun ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia.

 

8. Rekisteriseloste

Laatimispäivä:

16.12.2015

Päivitetty:

7.12.2018

 

Rekisterinpitäjä:

Oy Basso Media Ltd.

Y-tunnus: 1900026-2

noste@basso.fi

Unioninkatu 25

00170 Helsinki

 

Rekisterin nimi:

Oy Basso Media Ltd:n Noste-kilpailun rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään Noste-kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen Noste-kilpailun toteuttamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:

Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana, ikä ja syntymäaika.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Lisätietoja osoitteesta basso.fi/info.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

1. Manuaalista aineistoa ei ole.

2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen.

 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen.